Liên hệ với chúng tôi

qua email ads@zaloapp.com hoặc shop@zaloapp.com để được hỗ trợ

Hỗ Trợ - Zalo Shop - Tính Năng Cửa Hàng

 Xin chào! Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn chi tiết về các tính năng cửa hàng của Zalo Shop bên dưới.

TÍNH NĂNG CỬA HÀNG  1. Tổng Quan       Lượt xem sản phẩm (SP)         Hỏi mua sản phẩm       Đặt hàng      Thời gian phản hồi       Tỷ lệ phản hồi     2. Sản Phẩm      Thêm sản phẩm         Thao tác khác               Nhập danh sách SP           Xuất danh sách SP           Xóa SP      Kiểm tra tình trạng SP          Quảng cáo sản phẩm   3. Đơn Hàng       Kiểm tra đơn hàng          Quy trình chăm sóc đơn hàng      Thao tác khác          Xuất tất cả đơn hàng            Xuất đơn hàng tùy chọn            Cập nhật trạng thái hàng loạt 4. Danh Mục        Thêm danh mục      Xóa danh mục  5. Khuyến Mãi        Thêm khuyến mãi   6. Thiết lập phản hồi nhanh 7. Thiết lập cửa hàng      Thiết lập đơn vị vận chuyển Boxme  

TÍNH NĂNG CỬA HÀNG 

Zalo Shop là OA loại Cửa hàng – nền tảng giúp bạn kinh doanh dễ dàng trên Zalo. 

1. Tổng Quan  

TỔNG QUAN

Xem số liệu thống kê tổng quát về cửa hàng, chat, sản phẩm...trên OA của bạn trong các   khoảng thời gian tương ứng (7 days, 30 days, Last month, This month, …).

 1. Đăng nhập Zalo OA.
 2. Chọn Cửa hàng.
 3. Chọn Tổng quan

Người dùng có thể xem thống kê các chỉ số:

 1. View Products
 2. Ask To Buy Products
 3. Order Products
 4. Average Response Time
 5. Response Rate

 

    Lượt xem sản phẩm (SP)    

Để xem thống kê lượt xem sản phẩm thì người quản lý có thể:

1.Đăng nhập Zalo OA.

2.Chọn Cửa hàng.

3.Chọn Tổng quan

4. Chọn View Product

 

    Hỏi mua sản phẩm  

Để xem thống kê lượt hỏi mua sản phẩm thì người quản lý có thể:

1.Đăng nhập Zalo OA.

2.Chọn Cửa hàng.

3.Chọn Tổng quan

4. Chọn Ask to Buy

    Đặt hàng 

Để xem thống kê lượt đặt hàng thì người quản lý có thể:

1.Đăng nhập Zalo OA.

2.Chọn Cửa hàng.

3.Chọn Tổng quan

4. Chọn Order

    Thời gian phản hồi  

Để xem thống kê thời gian phản hồi trung bình thì người quản lý có thể:

1.Đăng nhập Zalo OA.

2.Chọn Cửa hàng.

3.Chọn Tổng quan

4. Chọn Average Response Time

    Tỷ lệ phản hồi    

Để xem thống kê tỷ lệ phản hồi thì người quản lý có thể:

1.Đăng nhập Zalo OA.

2.Chọn Cửa hàng.

3.Chọn Tổng quan

4. Chọn  Response Rate

2. Sản Phẩm 

SẢN PHẨM

1. Thêm sản phẩm

Để thêm sản phẩm vào cửa hàng, người dùng làm như sau:

 1. Chọn Cửa hàng.
 2. Chọn Sản phẩm.
 3. Bấm nút Thêm sản phẩm.
 4. Thêm Thông tin cơ bản về sản phẩm:
 • Tên sản phẩm
 • Giá sản phẩm
 • Mã sản phẩm
 • Loại sản phẩm
 • Danh mục
 • Trạng thái hiển thị.

 

 1. Thêm Thông tin chi tiết về sản phẩm.
 • Mô tả sản phẩm
 • Thuộc tính sản phẩm: Màu sắc, Kích thước, Chất liệu, Khối lượng, ...
 1. Thêm Thông tin vận chuyển về sản phẩm.
 • Khối lượng.
 • Kích thước.
 1. Thêm Ảnh sản phẩm.
 2. Nhấn nút Tạo sản phẩm.

 

2. Thao tác khác

2.1 Nhập hàng loạt sản phẩm.

Upload thông tin của nhiều sản phẩm cùng một lúc.

 1. Vào trang Quản lý sản phẩm.
 2. Chọn nút thả xuống danh sách Thao tác khác.
 3. Chọn Nhập danh sách sản phẩm.

2.2 Xuất danh sách sản phẩm

Xuất ra danh sách các sản phẩm của bạn.

 1. Vào trang Quản lý sản phẩm.
 2. Chọn Thao tác khác.
 3. Chọn Xuất danh sách sản phẩm.
 4. Lựa chọn Xuất toàn bộ sản phẩm hoặc Xuất danh sách sản phẩm được chọn.
 5. Nhấn nút Xuất danh sách.

2.3 Xóa sản phẩm

Xóa sản phẩm trong danh sách sản phẩm của bạn.

 1. Chọn Cửa hàng
 2. Chọn Sản phẩm
 3. Đánh dấu tick vào sản phẩm cần xóa.
 4. Thao tác Khác
 5. Chọn Xóa sản phẩm.
 6. Chọn Đồng ý.

2.4 Kiểm tra tình trạng sản phẩm

Kiểm tra tình trạng sản phẩm của bạn đã được duyệt, đang được duyệt hay bị từ chối duyệt.

 1. Chọn Cửa hàng.
 2. Chọn Sản phẩm.
 3. Mở danh sách chọn Chọn tình trạn
 4. Lựa chọn Chờ duyệt, Duyệt hoặc Từ chối duyệt.

2.5 Quảng cáo sản phẩm đến người mua

Quảng cáo để sản phẩm của bạn được nhiều người biết tới hơn.

 1. Chọn Cửa hàng.
 2. Chọn Sản phẩm.
 3. Bấm vào nút Thu hút người mua với sản phẩm mà bạn muốn quảng cáo.
 4. Chọn Chỉnh sửa nội dung quảng cáo.
 5. Chọn Lưu hoặc Lưu và gửi duyệt.

 

 

 

 

 

 

 

 

    Thêm sản phẩm    

1. Thêm sản phẩm

Để thêm sản phẩm vào cửa hàng, người dùng làm như sau:

 1. Chọn Cửa hàng.
 2. Chọn Sản phẩm.
 3. Bấm nút Thêm sản phẩm.
 4. Thêm Thông tin cơ bản về sản phẩm:
 • Tên sản phẩm
 • Giá sản phẩm
 • Mã sản phẩm
 • Loại sản phẩm
 • Danh mục
 • Trạng thái hiển thị.

 

 1. Thêm Thông tin chi tiết về sản phẩm.
 • Mô tả sản phẩm
 • Thuộc tính sản phẩm: Màu sắc, Kích thước, Chất liệu, Khối lượng, ...
 1. Thêm Thông tin vận chuyển về sản phẩm.
 • Khối lượng.
 • Kích thước.
 1. Thêm Ảnh sản phẩm.
 2. Nhấn nút Tạo sản phẩm.

 

    Thao tác khác     

2. Thao tác khác

2.1 Nhập hàng loạt sản phẩm.

Upload thông tin của nhiều sản phẩm cùng một lúc.

 1. Vào trang Quản lý sản phẩm.
 2. Chọn nút thả xuống danh sách Thao tác khác.
 3. Chọn Nhập danh sách sản phẩm.

2.2 Xuất danh sách sản phẩm

Xuất ra danh sách các sản phẩm của bạn.

 1. Vào trang Quản lý sản phẩm.
 2. Chọn Thao tác khác.
 3. Chọn Xuất danh sách sản phẩm.
 4. Lựa chọn Xuất toàn bộ sản phẩm hoặc Xuất danh sách sản phẩm được chọn.
 5. Nhấn nút Xuất danh sách.

2.3 Xóa sản phẩm

Xóa sản phẩm trong danh sách sản phẩm của bạn.

 1. Chọn Cửa hàng
 2. Chọn Sản phẩm
 3. Đánh dấu tick vào sản phẩm cần xóa.
 4. Thao tác Khác
 5. Chọn Xóa sản phẩm.
 6. Chọn Đồng ý.

2.4 Kiểm tra tình trạng sản phẩm

Kiểm tra tình trạng sản phẩm của bạn đã được duyệt, đang được duyệt hay bị từ chối duyệt.

 1. Chọn Cửa hàng.
 2. Chọn Sản phẩm.
 3. Mở danh sách chọn Chọn tình trạn
 4. Lựa chọn Chờ duyệt, Duyệt hoặc Từ chối duyệt.

2.5 Quảng cáo sản phẩm đến người mua

Quảng cáo để sản phẩm của bạn được nhiều người biết tới hơn.

 1. Chọn Cửa hàng.
 2. Chọn Sản phẩm.
 3. Bấm vào nút Thu hút người mua với sản phẩm mà bạn muốn quảng cáo.
 4. Chọn Chỉnh sửa nội dung quảng cáo.
 5. Chọn Lưu hoặc Lưu và gửi duyệt.

 

 

 

 

 

 

         Nhập danh sách SP 

2.1 Nhập hàng loạt sản phẩm.

Upload thông tin của nhiều sản phẩm cùng một lúc.

 1. Vào trang Quản lý sản phẩm.
 2. Chọn nút thả xuống danh sách Thao tác khác.
 3. Chọn Nhập danh sách sản phẩm.

 

         Xuất danh sách SP 

2.2 Xuất danh sách sản phẩm

Xuất ra danh sách các sản phẩm của bạn.

 1. Vào trang Quản lý sản phẩm.
 2. Chọn Thao tác khác.
 3. Chọn Xuất danh sách sản phẩm.
 4. Lựa chọn Xuất toàn bộ sản phẩm hoặc Xuất danh sách sản phẩm được chọn.
 5. Nhấn nút Xuất danh sách.

 

         Xóa SP 

2.3 Xóa sản phẩm

Xóa sản phẩm trong danh sách sản phẩm của bạn.

 1. Chọn Cửa hàng
 2. Chọn Sản phẩm
 3. Đánh dấu tick vào sản phẩm cần xóa.
 4. Thao tác Khác
 5. Chọn Xóa sản phẩm.
 6. Chọn Đồng ý.

 

    Kiểm tra tình trạng SP     

2.4 Kiểm tra tình trạng sản phẩm

Kiểm tra tình trạng sản phẩm của bạn đã được duyệt, đang được duyệt hay bị từ chối duyệt.

 1. Chọn Cửa hàng.
 2. Chọn Sản phẩm.
 3. Mở danh sách chọn Chọn tình trạn
 4. Lựa chọn Chờ duyệt, Duyệt hoặc Từ chối duyệt.

 

    Quảng cáo sản phẩm  

2.5 Quảng cáo sản phẩm đến người mua

Quảng cáo để sản phẩm của bạn được nhiều người biết tới hơn.

 1. Chọn Cửa hàng.
 2. Chọn Sản phẩm.
 3. Bấm vào nút Thu hút người mua với sản phẩm mà bạn muốn quảng cáo.
 4. Chọn Chỉnh sửa nội dung quảng cáo.
 5. Chọn Lưu hoặc Lưu và gửi duyệt.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Đơn Hàng 

ĐƠN HÀNG

1.Kiểm tra đơn hàng phát sinh

Xem danh sách những đang hàng đã phát sinh.

 1. Chọn Cửa hàng.
 2. Chọn Đơn hàng.

 

 1. Qui trình chăm sóc đơn hàng

Quản lý và chăm sóc đơn hàng của bạn.

 1. Chọn Cửa hàng.
 2. Chọn Đơn hàng.
 3. Nhấn vào tên của đơn hàng.
 4. Thay đổi Trạng thái đơn hàng, gồm:
 • Đang xử lý.
 • Đã xác nhận.
 • Đang giao hàng.
 • Chuyển hoàn.
 • Thành công.
 • Hủy.

 1. Nhấn nút Lưu thiết lập.

Người dùng cũng có thể ghi chú về đơn hàng bằng cách thêm Ghi chú của Admin.

3. Thao tác khác

 1. Xuất tất cả đơn hàng

Xuất thông tin tất cả đơn hàng trong danh sách đơn hàng của bạn.

 1. Chọn Cửa hàng.
 2. Chọn Đơn hàng.
 3. Mở danh sách chọn Thao tác khác.
 4. Chọn Xuất đơn hàng [Tất cả].
 5. Chọn OK.

     2. Xuất đơn hàng tùy chọn

Xuất thông tin một số đơn hàng theo tùy chọn của bạn trong danh sách đơn hàng.

 1. Chọn Cửa hàng.
 2. Chọn Đơn hàng.
 3. Mở danh sách chọn Thao tác khác.
 4. Chọn Xuất đơn hàng [Tùy chọn].
 5. Tick vào đơn hàng muốn xuất.
 6. Chọn Xuất đơn hàng.

     3. Cập nhật trạng thái đơn hàng hàng loạt

Cập nhật thông tin trạng thái cùng một lúc nhiều đơn hàng.

 1. Chọn Cửa hàng.
 2. Chọn Đơn hàng.
 3. Chọn các đơn hàng cần thay đổi trạng thái bằng cách đánh dấu tick.
 4. Tại mục Cập nhật trạng thái đơn hàng, chọn trạng thái phù hợp.
 5. Nhấn Cập nhật trạng thái đơn hàng.

 

 

 • Chọn các đơn hàng cần thay đổi trạng thái bằng cách đánh dấu tick
 • Tại mục Cập nhật trạng thái đơn hàng, chọn trạng thái phù hợp.
 • Nhấn “Cập nhật trạng thái đơn hàng”.

     Kiểm tra đơn hàng    

1.Kiểm tra đơn hàng phát sinh

Xem danh sách những đang hàng đã phát sinh.

 1. Chọn Cửa hàng.
 2. Chọn Đơn hàng.

 

 

     Quy trình chăm sóc đơn hàng

 1. Qui trình chăm sóc đơn hàng

Quản lý và chăm sóc đơn hàng của bạn.

 1. Chọn Cửa hàng.
 2. Chọn Đơn hàng.
 3. Nhấn vào tên của đơn hàng.
 4. Thay đổi Trạng thái đơn hàng, gồm:
 • Đang xử lý.
 • Đã xác nhận.
 • Đang giao hàng.
 • Chuyển hoàn.
 • Thành công.
 • Hủy.

 1. Nhấn nút Lưu thiết lập.

Người dùng cũng có thể ghi chú về đơn hàng bằng cách thêm Ghi chú của Admin.

 

     Thao tác khác

3. Thao tác khác

 1. Xuất tất cả đơn hàng

Xuất thông tin tất cả đơn hàng trong danh sách đơn hàng của bạn.

 1. Chọn Cửa hàng.
 2. Chọn Đơn hàng.
 3. Mở danh sách chọn Thao tác khác.
 4. Chọn Xuất đơn hàng [Tất cả].
 5. Chọn OK.

     2. Xuất đơn hàng tùy chọn

Xuất thông tin một số đơn hàng theo tùy chọn của bạn trong danh sách đơn hàng.

 1. Chọn Cửa hàng.
 2. Chọn Đơn hàng.
 3. Mở danh sách chọn Thao tác khác.
 4. Chọn Xuất đơn hàng [Tùy chọn].
 5. Tick vào đơn hàng muốn xuất.
 6. Chọn Xuất đơn hàng.

     3. Cập nhật trạng thái đơn hàng hàng loạt

Cập nhật thông tin trạng thái cùng một lúc nhiều đơn hàng.

 1. Chọn Cửa hàng.
 2. Chọn Đơn hàng.
 3. Chọn các đơn hàng cần thay đổi trạng thái bằng cách đánh dấu tick.
 4. Tại mục Cập nhật trạng thái đơn hàng, chọn trạng thái phù hợp.
 5. Nhấn Cập nhật trạng thái đơn hàng.

 

 

 • Chọn các đơn hàng cần thay đổi trạng thái bằng cách đánh dấu tick
 • Tại mục Cập nhật trạng thái đơn hàng, chọn trạng thái phù hợp.
 • Nhấn “Cập nhật trạng thái đơn hàng”.

         Xuất tất cả đơn hàng  

 1. Xuất tất cả đơn hàng

Xuất thông tin tất cả đơn hàng trong danh sách đơn hàng của bạn.

 1. Chọn Cửa hàng.
 2. Chọn Đơn hàng.
 3. Mở danh sách chọn Thao tác khác.
 4. Chọn Xuất đơn hàng [Tất cả].
 5. Chọn OK.

   

         Xuất đơn hàng tùy chọn  

 2. Xuất đơn hàng tùy chọn

Xuất thông tin một số đơn hàng theo tùy chọn của bạn trong danh sách đơn hàng.

 1. Chọn Cửa hàng.
 2. Chọn Đơn hàng.
 3. Mở danh sách chọn Thao tác khác.
 4. Chọn Xuất đơn hàng [Tùy chọn].
 5. Tick vào đơn hàng muốn xuất.
 6. Chọn Xuất đơn hàng.

   

         Cập nhật trạng thái hàng loạt

 3. Cập nhật trạng thái đơn hàng hàng loạt

Cập nhật thông tin trạng thái cùng một lúc nhiều đơn hàng.

 1. Chọn Cửa hàng.
 2. Chọn Đơn hàng.
 3. Chọn các đơn hàng cần thay đổi trạng thái bằng cách đánh dấu tick.
 4. Tại mục Cập nhật trạng thái đơn hàng, chọn trạng thái phù hợp.
 5. Nhấn Cập nhật trạng thái đơn hàng.

 

 

 • Chọn các đơn hàng cần thay đổi trạng thái bằng cách đánh dấu tick
 • Tại mục Cập nhật trạng thái đơn hàng, chọn trạng thái phù hợp.
 • Nhấn “Cập nhật trạng thái đơn hàng”.

4. Danh Mục  

Danh mục

1.Thêm Danh mục

Thêm vào một danh mục sản phẩm cho cửa hàng của bạn.

 1. Chọn Cửa hàng.
 2. Chọn Danh mục.
 3. Chọn Thêm Danh mục.

Điền thông tin về danh mục mới:

 1. Tên danh mục.
 2. Thay đổi Trạng thái thành Hiện.
 3. Thêm phần Mô tả
 4. Thêm Ảnh.
 5. Bấm nút Đồng ý

 

 

2. Xóa Danh mục

Xóa bớt danh mục trên cửa hàng của bạn.

 1. Chọn Cửa hàng
 2. Chọn Danh mục
 3. Ở phần Thao tác của Danh mục sản phẩm cần xóa , chọn danh sách thả xuống Khác.
 4. Chọn Xóa.

     Thêm danh mục

1.Thêm Danh mục

Thêm vào một danh mục sản phẩm cho cửa hàng của bạn.

 1. Chọn Cửa hàng.
 2. Chọn Danh mục.
 3. Chọn Thêm Danh mục.

Điền thông tin về danh mục mới:

 1. Tên danh mục.
 2. Thay đổi Trạng thái thành Hiện.
 3. Thêm phần Mô tả
 4. Thêm Ảnh.
 5. Bấm nút Đồng ý

 

 

     Xóa danh mục 

 

2. Xóa Danh mục

Xóa bớt danh mục trên cửa hàng của bạn.

 1. Chọn Cửa hàng
 2. Chọn Danh mục
 3. Ở phần Thao tác của Danh mục sản phẩm cần xóa , chọn danh sách thả xuống Khác.
 4. Chọn Xóa.

5. Khuyến Mãi  

Khuyến mãi

Thêm chương trình khuyến mãi

Tạo chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng mua sản phẩm của bạn nhiều hơn nữa.

 1. Chọn Cửa hàng.
 2. Chọn Khuyến mãi.
 3. Bấm vào nút Thêm.

Để thiết lập nội dung quảng cáo, người dùng điền vào các mục:

 1. Thêm phần Tên chương trình.
 2. Thêm phần Mô tả.
 3. Viết Phần trăm giảm.
 4. Chọn Thời gian áp dụng.
 5. Chọn Sản phẩm áp dụng.
 6. Thêm Ảnh giảm giá.
 7. Bấm nút Tạo giảm giá.

     Thêm khuyến mãi  

Thêm chương trình khuyến mãi

Tạo chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng mua sản phẩm của bạn nhiều hơn nữa.

 1. Chọn Cửa hàng.
 2. Chọn Khuyến mãi.
 3. Bấm vào nút Thêm.

Để thiết lập nội dung quảng cáo, người dùng điền vào các mục:

 1. Thêm phần Tên chương trình.
 2. Thêm phần Mô tả.
 3. Viết Phần trăm giảm.
 4. Chọn Thời gian áp dụng.
 5. Chọn Sản phẩm áp dụng.
 6. Thêm Ảnh giảm giá.
 7. Bấm nút Tạo giảm giá.

6. Thiết lập phản hồi nhanh

Thiết lập phản hồi nhanh

Thiết lập tin nhắn tự động, tiết kiệm thời gian chăm sóc khách hàng.

Viết bài viết mới.

 1. Chọn Cửa hàng.
 2. Chọn Thiết lập phản hồi nhanh.
 3. Soạn nội dung tin nhắn nhanh và đặt Thời gian áp dụng.

Sử dụng Tùy chọn nội dung tin nhắn để gọi các biến như Tên OA, Địa chỉ, Mã sản phẩm…

 1. Bật nút Bấm để bật tính năng.

7. Thiết lập cửa hàng

Thiết lập cửa hàng

Thiết lập tin nhắn tự động, tiết kiệm thời gian chăm sóc khách hàng.

Viết bài viết mới.

 1. Chọn Cửa hàng.
 2. Chọn Thiết lập cửa hàng.
 3. Thay đổi các thiết lập cửa hàng.
 4. Chọn Lưu cấu hình.

Bạn có thể tùy chọn các thiết lập của hàng bao gồm:

 1. Sản phẩm HOT.
 2. Sản phẩm đề xuất.
 3. Giảm giá.
 4. Lựa chọn thiết lập về Địa chỉ giao hàng.
 5. Lựa chọn Đối tác Vận chuyển.

Ngoài ra, bạn cũng có thể bổ sung chính sách giao hàng của cửa hàng mình.

 

     Thiết lập đơn vị vận chuyển Boxme  

Bước 1: Đăng nhập trang OA admin -> Cửa hàng/Shop -> Thiết lập cửa hàng

Zalo

Bước 2: Tại mục “Thiết lập liên kết với đối tác vận chuyển” nhấn “Liên kết boxme”

Zalo

Bước 3: Tại giao diện trang web tích hợp Zalo Shop & Boxme, quản trị viên kéo xuống phần “Hướng dẫn tích hợp Boxme & Zalo” sau đó làm theo hướng dẫn

1. Đăng ký tài khoản

Nếu quản trị viên đã có tài khoản, quản trị viên chỉ cần tiến hành đăng nhập với các tùy chọn: Email/Đăng nhập qua Facebook/Đăng nhập qua Google

Zalo

Nếu quản trị viên chưa có tài khoản, vui lòng chọn mục “Bạn chưa có tài khoản” sau đó điền đầy đủ các thông tin để đăng ký tài khoản hoặc quản trị viên có thể chọn “Đăng nhập qua facebook”

Zalo
Zalo

2. Liên kết tài khoản và sản phẩm

Tại giao diện trang quản trị, quản trị viên chọn mục “Cấu hình tài khoản” trong phần “Tài khoản”

Zalo

Quản trị viên bắt đầu thiết lập các thông tin cần thiết

– Thông tin chủ tài khoản: Các thông tin cá nhân của chủ Shop để cấu hình tài khoản cá nhân trên Boxme

– Thông tin doanh nghiệp: Thông tin cần thiết về cửa hàng của quản trị viên

– Liên kết thanh toán:

Zalo

LƯU Ý: QUẢN TRỊ VIÊN CẦN LIÊN HỆ VỚI BOXME ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT HƠN TRƯỚC KHI THIẾT LẬP BƯỚC NÀY (Thông tin liên hệ trong mục V. Kênh giải đáp thắc mắc)

– Cấu hình nhân viên: Nhấn “Thêm nhân viên” nếu cửa hàng của quản trị viên có nhân viên riêng để quản lý đơn hàng trên Boxme (Tính năng này tương tự như thêm admin đối với trang cửa hàng)

Zalo
Zalo

Lưu ý: Tài khoản của nhân viên phải được đăng ký trên hệ thống Shipchung trước khi cấu hình

– Cấu hình kho hàng

Zalo

Tùy chọn 1: Cấu hình kho BOXME

Trong trường hợp cửa hàng của quản trị viên muốn sử dụng kho của Boxme để lưu trữ hàng hóa, quản trị viên cần liên hệ với boxme để được tư vấn chi tiết và ký hợp đồng dịch vụ. Sau khi ký hợp đồng, boxme sẽ mở tính năng này để quản trị viên tiến hành thiết lập cấu hình

Tùy chọn 2: Cấu hình kho hàng

Trong trường hợp quản trị viên sử dụng kho riêng của cửa hàng, quản trị viên cần điền các thông tin cần thiết để cấu hình kho hàng, các thông tin cần chính xác để phục vụ cho việc giao hàng nhanh và tiết kiệm

Lưu ý: Quản trị viên có thể chọn “Thêm kho” nếu cửa hàng của quản trị viên có nhiều kho hàng. Sau khi điền đầy đủ các thông tin, vui lòng nhấn nút “Cập nhật”

– Nhận tiền thu hộ: Chọn phương thức thanh toán để Boxme chuyển tiền thu hộ đơn hàng cho quản trị viên. Có các tùy chọn: Chuyển tiền vào tài khoản ngân lượng của quản trị viên/Nhận tiền thu hộ trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của quản trị viên.

Lưu ý: Nếu quản trị viên thiết lập thông tin với cả 2 tùy chọn trên, quản trị viên phải chọn 1 phương thức thanh toán mặc định tại mục “Chọn phương thức thanh toán mặc định”

Zalo

– Cấu hình tính phí lưu kho: Áp dụng đối với trường hợp cửa hàng đã ký hợp đồng với Boxme về việc sử dụng dịch vụ lưu kho hàng hóa tại Boxme. Có 2 tùy chọn: Tính phí theo số lượng tồn kho/Tính phí theo khoang kệ

Zalo

Hãng vận chuyển ưu tiên: Khi cửa hàng của quản trị viên tích hợp với shipchung, việc giao hàng sẽ được thực hiện với các đối tác giao hàng của shipchung và quản trị viên có thể chọn hãng vận chuyển ưu tiên để hiển thị cho khách hàng bằng cách nhấn nút “Thêm cấu hình”.

Zalo
Zalo

Lưu ý: Việc chọn hãng vận chuyển ưu tiên chỉ nhằm mục đích đưa các hãng được chọn lên vị trí đầu của danh sách lựa chọn, không đồng nghĩa với việc các hãng không được chọn sẽ không xuất hiện trong danh sách hãng vận chuyển khi khách hàng đặt hàng

– Api Key: Tại phần “Kết nối Shop” quản trị viên nhấn nút “Add Store” -> Chọn “Zalo” để chọn cửa hàng (Official Account) cần tích hợp với Boxme

Zalo

Nhấn nút mũi tên chỉ xuống để xem đầy đủ danh sách OA quản trị viên đang làm quản trị viên và chọn 1 OA, sau đó tick “Đồng ý đại điện page gửi tin nhắn đến người dùng Zalo” và nhấn “Cho phép”

Zalo

Sau khi hoàn thành bước này, quản trị viên sẽ nhận được thông báo tích hợp thành công từ trang web, lúc này tại mục “Địa chỉ lấy hàng” quản trị viên vui lòng chọn 1 kho hàng (trong trường hợp tại phần cấu hình kho hàng, quản trị viên đã thiết lập từ 2 kho hàng trở lên) và chọn giá trị đơn hàng sẽ được miễn phí vận chuyển. Tiếp theo quản trị viên nhấn “Lưu”.

Zalo

Lưu ý:

Các thông tin này quản trị viên có thể chỉnh sửa bằng cách nhấn vào biểu tượng “lưỡi cưa” tại tab “Hành động”

Quản trị viên có thể thêm nhiều OA vào danh sách kết nối với Boxme bằng cách tiếp tục nhấn “Add Store” và xóa OA trong danh sách bằng cách nhấn biểu tượng “thùng rác” tại tab “Hành động”

Zalo

 

Bạn vẫn còn câu hỏi? Xem thêm các chủ đề câu hỏi khác dưới đây

Liên Hệ

Bạn vẫn cần thêm sự hỗ trợ? Hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi và nhận phản hồi trong vòng 24-48 giờ.

Zalo tự hào góp phần cùng bạn tăng trưởng kinh doanh hiệu quả và bền vững. Hãy thường xuyên theo dõi trang Zalo Business để cập nhật những thông tin và kiến thức mới nhất từ Zalo.